ငါေလရွင္သန္ဖို႔ေမ့ေနေလ်ာ့သလား

ထြက္ေန၀င္အိပ္ထ
ရွင္သန္ဖို႔ေမ့ေနၾကတယ္
ငါလည္း ငိုမိတယ္။

ဟိုလိုဒီလိုစဥ္းစားျပီး စပ္မိတဲ႔ ဟိုကၠဳေလးတစ္ပံုပါ။ ကာရံယူပံုေတြလည္း မမွတ္မိဘူး။ စကားလံုးကေတာ့ 5၊7၊5 ထင္လို႔ ယူထားတယ္။

About Htaik Seng

A tiny person trying to kindling little hope and finding lost soul. Hope I will dare to dream one day.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

htaikseng’s emotional life business blog

NetworkedBlogs

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 194 other followers

%d bloggers like this: