ေမ်ွာ္သူ

သာယာျငင္းေျပာင္း ေစာင္းျငင္းခတ္သံ ေလလံအသင့္ မိုးန႔ံပ်င္းလင့္ စိတ္ထင့္ကိုေက် လြမ္းေဗြေ၀တို႔ ဆို႔ဆို႔ရင္မွာ ျဖာျဖာပုလဲ ေငြဖဲယာထက္ စက္ေတာ္မေပ်ာ္ ေခၚေသာ္မၾကား ခ်စ္သူအားသာ တမ္းေ၀းလို႔သာ ေမွ်ာ္ေနမိတယ္ ဘယ္မွာမသိ မရွိသူကိုကြယ္…. ေၾသာ္ ဘ၀ ဘ၀….

Advertisements

About Htaik Seng

A tiny person trying to kindling little hope and finding lost soul. Hope I will dare to dream one day.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

htaikseng’s emotional life business blog

NetworkedBlogs

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 194 other followers

%d bloggers like this: